Monthly Archives: studeni 2018

Prof. dr. sc. Zorko Kos jedan od osnivača i  član predsjedništva SLAP-a. Prof. dr. sc. Zorko Kos, dipl. ing. građ., posebno je priznanje dobio za osobit doprinos stručnoj i znanstvenoj publistici u vodnom gospodarstvu. Rođen je 1930. godine u Šumberu, općina Labin. Diplomirao je 1956. na hidrotehničkom usmjerenju Građevinskog odsjeka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju Primjena matematičkih modela na planiranje vodoprivrednih sistema obranio je 1979. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1956. do 1961. radio je u Istarskoj vodnoj zajednici koja je imala sjedište u Labinu. Radio je kao projektant, a ujedno je bio tehnički direktor i direktor. Od 1962. do 1965. radio je u Ministarstvu poljoprivrede Kraljevine Libije kao savjetnik za navodnjavanje. Od 1966. do 1976. godine bio je direktor Općeg vodoprivrednog poduzeća za vodno područje primorskoistarskih slivova sa sjedištem u Rijeci. Bio je uključen u pripremu i izradu studijske i projektne dokumentacije za provedbu regulacije vodotoka i izgradnje hidromelioracijskih objekata i sustava na slivu Mirne, Raše i Boljunčice. Od 1976. do 2000. dr. Zorko Kos je radio na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Za docenta je izabran 1974., za izvanrednog profesora 1980., a za redovitog profesora 1985. godine. Održavao je nastavu na poslijediplomskom studiju Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stalni je ekspert UNEP-a i FAO od 1975. godine. Bio je voditelj triju znanstvenih projekata iz hidrotehničkih melioracija za Ministarstvo znanosti i tehnologije. Dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci bio je od 1977. do 1981. i od 1991. do 1995. godine. U domaćim i inozemnim časopisima te zbornicima radova stručno-znanstvenih skupova objavio je 110 radova. Autor je udžbenika iz hidrotehničkih melioracija za dodiplomski studij čija su tri sveska objavljena 1987., 1989. i 1991. godine. Prof. Kos bio je i predsjednik Društva za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske te inicijator izdavanja Priručnika za hidrotehničke melioracije. Od 1983. do 1991. objavljeno je 6 svezaka (I. kolo – odvodnja), a od 1992. do 1999. godine objavljeno je 7 svezaka (II. kolo – navodnjavanje). Prof. dr. sc. Zorko Kos bio je urednik dvaju svezaka I. kola i sedam svezaka II. kola tog priručnika. Uz to bio je i član više redakcijskih i znanstvenih odbora zbornika radova domaćih i inozemnih skupova iz područja vodnogospodarskih i srodnih djelatnosti. U 2001. godini tiskana je monografija Vodoprivreda gornjeg Jadrana u kojoj prof. dr. sc. Zorko Kos prikazuje prošlost područja te zaštitu od voda i uređivanje voda te iskorištavanje voda na slivnim područjima Istre, Primorja s otocima te dijela Gorskog kotara i Like.